L’esport no només és un assumpte de salut, és una eina per l’educació dels nens i nenes. Millora les capacitats físiques, emocionals i socials, desenvolupa el benestar humà. Practicar alguna disciplina física des de petits serveix per adquirir habilitats, valors i coneixements que seran de gran ajuda durant tota la vida. Per aquesta raó cuidar les institucions formatives, els clubs i fomentar les millors pràctiques és una òptima inversió de futur que cal protegir adequadament.

Amb la reforma del CP de 2015, tant els centres docents com els clubs poden ser responsables penalment quan es cometin fets delictius pel seu personal si no es prenen mesures de vigilància i control. Un mecanisme per a la deguda protecció de l’esport formatiu, són els Programes de Compliment Normatiu o Compliance, per a evitar la comissió de fets delictius i reforçar la reputació de l’entitat al garantir eficientment la protecció dels joves esportistes.

Al Programa s’ha de tenir en compte la normativa relativa a la protecció del menor com la LO 1/1996 de protecció jurídica del Menor, que disposa que per a accedir i exercir com a personal en activitats que impliquin el contacte habitual amb menors caldrà acreditar que no s’ha estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Pel que caldrà aportar una certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals.

Tanmateix, s’han d’incloure protocols d’actuació que dotin als clubs de pautes preventives i pal·liatives en eventuals situacions delictives. Formació del personal, dels joves esportistes i dels pares i mares perquè puguin detectar les situacions de risc dins l’àmbit Esportiu formatiu i disposar de les eines necessàries per a actuar en cas de detecció, tant per poder-se protegir com per, en cas de conèixer-la, poder-la denunciar.

L’Esport formatiu és un gran actiu i cal ser-ne conscients, cal tenir les millors eines per al seu manteniment, millora i desenvolupament. Valorem l’esport formatiu, protegim el futur.

Pau Mestre Costa

Aquest article ha estat publicat a Sant Cugat Magazine el 6/9/2018